கிருஷ்ணமூர்த்தி பத்ததி

கே.பி.முறையானது ஒரு ஜாதகத்தில் மிகவும் துள்ளியமான முறையில் உப நட்சதிரம் அடிப்படையில் கணித்து தரப்படும்.

குறிப்பு

பொதுவாக ஒரு குழந்தை பிறந்த 6 மாதத்திற்கு பிறகு ஜாதகம் கணித்து ஜோதிடரிடம் நோட்டு பெற்றுக் கொள்வது சிறப்பு [ஜாதகத்தை கையில் எழுதி வாங்கினால் அந்த ஜாதகத்துக்கு உயிரோட்டத்தை ஏற்படுத்தும்]

எங்களை அணுக